സൗദിയില്‍ കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്ന് വീണ് മരിച്ച തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ബാബുവിന് ജന്മനാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം

സൗദിയില്‍ കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്ന് വീണ് മരിച്ച തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ബാബുവിന് ജന്മനാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം