ചെസ് ഒളിമ്പ്യാട്; ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോള്‍ വിദേശികൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമായി ചെന്നെെയും മഹാബലിപുരവും

ചെസ് ഒളിമ്പ്യാട്; ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോള്‍ വിദേശികൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമായി ചെന്നെെയും മഹാബലിപുരവും