ചന്ദ്രകളഭം ചാര്‍ത്തിയ തീര'ത്തോട് വിടപറഞ്ഞ് പി.ടി.; ആയിരങ്ങളുടെ കണ്ണീര്‍ പ്രണാമം

ചന്ദ്രകളഭം ചാര്‍ത്തിയ തീര'ത്തോട് വിടപറഞ്ഞ് പി.ടി.; ആയിരങ്ങളുടെ കണ്ണീര്‍ പ്രണാമം