ആന ദൈവമാണ് ഇവർക്ക്; ആക്രമിച്ചാൽ പോലും ആനയെ വെച്ചപ്പതി ഊരിലെ ആദിവാസികൾ

ആന ദൈവമാണ് ഇവർക്ക്; ആക്രമിച്ചാൽ പോലും ആനയെ വെച്ചപ്പതി ഊരിലെ ആദിവാസികൾ