അന്തേവാസികളായ യുവതികള്‍ക്ക് വീടിന്റെ തണൽ സമ്മാനിച്ച് മഹാത്മാ ജനസേവനകേന്ദ്രത്തിന്റെ വിവാഹസമ്മാനം

അന്തേവാസികളായ യുവതികള്‍ക്ക് വീടിന്റെ തണൽ സമ്മാനിച്ച് മഹാത്മാ ജനസേവനകേന്ദ്രത്തിന്റെ വിവാഹസമ്മാനം