ഇങ്ങനെയൊരു വിധി അമേരിക്കയിലാദ്യം; കൗതുകകരമായ വിധി പ്രസ്താവിച്ച് ഒഹായോ കോടതി

ഇങ്ങനെയൊരു വിധി അമേരിക്കയിലാദ്യം; കൗതുകകരമായ വിധി പ്രസ്താവിച്ച് ഒഹായോ കോടതി