കെ റെയിലിന്റെ പേരിൽ എൽഡിഎഫ് യുഡിഎഫ് പോര് ഇന്നും. കല്ലിട്ടില്ല എങ്കിലും കെ റെയിൽ നടപ്പാക്കും എന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കെ റെയിലിന്റെ പേരിൽ എൽഡിഎഫ് യുഡിഎഫ് പോര് ഇന്നും. കല്ലിട്ടില്ല എങ്കിലും കെ റെയിൽ നടപ്പാക്കും എന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.