ഷാൻ വധക്കേസ്; ഉപേക്ഷിച്ച ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു

ഷാൻ വധക്കേസ്; ഉപേക്ഷിച്ച ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു