'പാതയോരങ്ങളിൽ കൊടിമരങ്ങൾ വേണ്ട'

'പാതയോരങ്ങളിൽ കൊടിമരങ്ങൾ വേണ്ട'