മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ രോഗികളെ മറ്റ് ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റും

മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ രോഗികളെ മറ്റ് ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റും