ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശം ഏറ്റെടുത്ത് കോടയത്തെ ജനപ്രതിനിധികളും പൊതുപ്രവർത്തകരും

ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശം ഏറ്റെടുത്ത് കോടയത്തെ ജനപ്രതിനിധികളും പൊതുപ്രവർത്തകരും