പോപ്പുലർ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പുകേസിൽ 34 രൂപ മൂല്യം വരുന്ന സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

പോപ്പുലർ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പുകേസിൽ 34 രൂപ മൂല്യം വരുന്ന സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി