അധരങ്ങളും ചുംബനങ്ങളുമില്ലാത്ത പ്രണയമുണ്ടോ...പ്രണയഗാനങ്ങളുണ്ടോ? - കാണാം 'ചക്കരപ്പന്തൽ

അധരങ്ങളും ചുംബനങ്ങളുമില്ലാത്ത പ്രണയമുണ്ടോ...പ്രണയഗാനങ്ങളുണ്ടോ? - കാണാം 'ചക്കരപ്പന്തൽ