മറക്കില്ല, ആ പാട്ടും ചിരിയും; മണി വിടപറഞ്ഞിട്ട് ഏഴാണ്ട്

മറക്കില്ല, ആ പാട്ടും ചിരിയും; മണി വിടപറഞ്ഞിട്ട് ഏഴാണ്ട്