കോഴിക്കോട്ട് കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു, അഞ്ച് പേർ മരിച്ചു

കോഴിക്കോട്ട് കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു, അഞ്ച് പേർ മരിച്ചു