ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച അസമിലെ പ്രളയം. ദുരിതാശ്വാസ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്

ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച അസമിലെ പ്രളയം. ദുരിതാശ്വാസ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്