മലയാളത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ ഹിറ്റ്; തിയറ്ററിൽ മുന്നേറി രോമാഞ്ചം

മലയാളത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ ഹിറ്റ്; തിയറ്ററിൽ മുന്നേറി രോമാഞ്ചം