അറേ​ബ്യൻ മണ്ണ് വീണ്ടും അട്ടിമറിക്ക് വേദിയായി; ​ജർമനിയെ തകർത്ത് ജപ്പാൻ

അറേ​ബ്യൻ മണ്ണ് വീണ്ടും അട്ടിമറിക്ക് വേദിയായി; ​ജർമനിയെ തകർത്ത് ജപ്പാൻ