اجرای عدالت در مورد یکی از عوامل اعدام های سیاسی سال ١٣٦٧