ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും വെടിമരുന്നും പിടിച്ചെടുത്തവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടുപേരെ പിടികൂടി.

ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും വെടിമരുന്നും പിടിച്ചെടുത്തവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടുപേരെ പിടികൂടി.