گفتگوی زنده تلویزیونی رئیسی: سلطه دلار باید شکسته شود