ക്രിപ്‌റ്റോ കറന്‍സി നിരോധമനല്ല നിയന്ത്രണമാണ്‌ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന്‌ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍

ക്രിപ്‌റ്റോ കറന്‍സി നിരോധമനല്ല നിയന്ത്രണമാണ്‌ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന്‌ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍