ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ നാലാം സ്ഥാനക്കാരായ മൊറോക്കൻ ടീമിന് നാട്ടിൽ വൻവരവേൽപ്പ്

ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ നാലാം സ്ഥാനക്കാരായ മൊറോക്കൻ ടീമിന് നാട്ടിൽ വൻവരവേൽപ്പ്