Laparoscopic Hernia Repair Large Sac Tapp Repair

This video demonstrates Laparoscopic Hernia Repair Large Sac Tapp Repair Surgery performed by Dr. R. K. Mishra at World Laparoscopy Hospital