ഫ്രാൻസോ മൊറൊക്കയോ? ഫൈനലില്‍ ആരാകും അർജന്‍റീനയുടെ എതിരാളി?

ഫ്രാൻസോ മൊറൊക്കയോ? ഫൈനലില്‍ ആരാകും അർജന്‍റീനയുടെ എതിരാളി?