പാമ്പിന്റെ വാലില്‍ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ പുലിവാലായി; ഒടുവില്‍ യുവാക്കള്‍ പിഴയൊടുക്കി തടിയൂരി

പാമ്പിന്റെ വാലില്‍ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ പുലിവാലായി; ഒടുവില്‍ യുവാക്കള്‍ പിഴയൊടുക്കി തടിയൂരി