കുറുപ്പ് യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് നീതി പുലർത്തുന്ന സിനിമ -ദുൽഖർ സൽമാൻ

കുറുപ്പ് യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് നീതി പുലർത്തുന്ന സിനിമ -ദുൽഖർ സൽമാൻ