എല്ലാവരും രാജ്യത്ത് സമാധാനമുണ്ടാകാന്‍ പരിശ്രമിക്കണം; വിധിയെ മാനിക്കുന്നു - കാന്തപുരം

എല്ലാവരും രാജ്യത്ത് സമാധാനമുണ്ടാകാന്‍ പരിശ്രമിക്കണം; വിധിയെ മാനിക്കുന്നു - കാന്തപുരം