മ്യാവുവിലെ ദസ്തകീര്‍ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഏറ്റവും വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രം - സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍

മ്യാവുവിലെ ദസ്തകീര്‍ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഏറ്റവും വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രം - സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍