ആ സുരക്ഷിതത്വവും പോയി; ടോയ്ലെറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ആളെ കണ്ട് ഞെട്ടി സഞ്ചാരികൾ

ആ സുരക്ഷിതത്വവും പോയി; ടോയ്ലെറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ആളെ കണ്ട് ഞെട്ടി സഞ്ചാരികൾ