ജിദ്ദയില്‍ സംഗീത വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് ജിദ്ദ മ്യൂസിക്ക് ലൗവേഴ്‌സ്

ജിദ്ദയില്‍ സംഗീത വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് ജിദ്ദ മ്യൂസിക്ക് ലൗവേഴ്‌സ്