ഗുജറാത്തിലെ ഉപ്പുഫാക്ടറിയിലെ ഭിത്തി തകർന്ന് 12 പേർ മരിച്ചു

ഗുജറാത്തിലെ ഉപ്പുഫാക്ടറിയിലെ ഭിത്തി തകർന്ന് 12 പേർ മരിച്ചു