پلیس قطر زن ایرانی را به علت پوشیدن تی‌شرت زن زندگی آزادی از ورزشگاه اخراج کرد