تاثیر هشتگ من به شاهزاده رضا پهلوی وکالت می‌دهم بر آینده خیزش مردمی ایران

دکتر رضا تقی زاده تحلیل گر سیاسی: تعداد بیشمار امضا کنندگان کارزار من به شاهزاده رضا پهلوی وکالت می‌دهم، نشان از درخواست بازگشت به ریشه‌های ایرانی بعد از عبور از جمهوری اسلامی است.