എന്താണ് എച്ച്3 എന്‍2 ?പ്രധാന രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ എന്താണ്?

എന്താണ് എച്ച്3 എന്‍2 ?പ്രധാന രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ എന്താണ്?