സുരേന്ദ്രനെ തുണയ്ക്കാൻ ധർമ്മശാസ്താവ് പോലുമില്ല

സുരേന്ദ്രനെ തുണയ്ക്കാൻ ധർമ്മശാസ്താവ് പോലുമില്ല