റോജർ ഫെഡറർ വിരമിക്കുമെന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി

റോജർ ഫെഡറർ വിരമിക്കുമെന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി