കാൺപൂരിലെ സംഘർഷ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ ഇ.ടി.മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം.പിയെ പോലീസ് തടഞ്ഞു

കാൺപൂരിലെ സംഘർഷ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ ഇ.ടി.മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം.പിയെ പോലീസ് തടഞ്ഞു