Cảnh giác đạo chích đột nhập đình, chùa vào cuối năm