പ്രസിഡന്റ് മോഹം തീരാതെ ട്രംപ് - വേൾഡ് വെെഡ്

പ്രസിഡന്റ് മോഹം തീരാതെ ട്രംപ് - വേൾഡ് വെെഡ്