N’Mal te Vlora Nikçi, vjelësja e artit popullor erotik

N’Mal te Vlora Nikçi, vjelësja e artit popullor erotik