പ്രായ പൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ സ്പിന്നർ യാസിർ ഷായ്ക്കെതിരെ കേസ്

പ്രായ പൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ സ്പിന്നർ യാസിർ ഷായ്ക്കെതിരെ കേസ്