തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രെയിൻ ഷണ്ടിങ്ങിനിടെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ജീവനക്കാരന്റെ കാലറ്റു

തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രെയിൻ ഷണ്ടിങ്ങിനിടെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ജീവനക്കാരന്റെ കാലറ്റു