മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെ സിപിഎം ഇടുക്കി ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ വിമർശനം

മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെ സിപിഎം ഇടുക്കി ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ വിമർശനം