ശശി തരൂരിന്റെ കോട്ടയം സന്ദർശനം സ്വാ​ഗതം ചെയ്ത് യുഡിഎഫ് ഘടകകക്ഷികൾ - മിന്നൽ വാർത്ത

ശശി തരൂരിന്റെ കോട്ടയം സന്ദർശനം സ്വാ​ഗതം ചെയ്ത് യുഡിഎഫ് ഘടകകക്ഷികൾ - മിന്നൽ വാർത്ത