നേമം റെയിൽവേ ടെർമിനൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കം കേന്ദ്രം പുനപരിശോധിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം സന്ദർശനത്തിനെത്തിയവിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിയിൽ നേമം പദ്ധതി പ്രദേശം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ ഈ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പുനപരിശോധിക്കും

നേമം റെയിൽവേ ടെർമിനൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കം കേന്ദ്രം പുനപരിശോധിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിയിൽ നേമം പദ്ധതി പ്രദേശം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ ഈ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പുനപരിശോധിക്കും