50 ശതമാനത്തിലധികം പേർക്കും ഓമൈക്രോൺ പിടിപെടും; യൂറോപ്പിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി WHO

50 ശതമാനത്തിലധികം പേർക്കും ഓമൈക്രോൺ പിടിപെടും; യൂറോപ്പിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി WHO