മുസ്ലീം ലീഗിന് ഇപ്പൊ ഏത് തോണീൽ കാല് വെക്കണമെന്ന ഡൗട്ടിലാണ് ! - വക്രദൃഷ്ടി

മുസ്ലീം ലീഗിന് ഇപ്പൊ ഏത് തോണീൽ കാല് വെക്കണമെന്ന ഡൗട്ടിലാണ് ! - വക്രദൃഷ്ടി