'നാട്ടിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്'; മൊഫിയയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച് മന്ത്രി പി രാജീവ്

'നാട്ടിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്'; മൊഫിയയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച് മന്ത്രി പി രാജീവ്