ആര്യാ രാജേന്ദ്രൻ രാജി വെക്കേണ്ടി വരുമോ?

ആര്യാ രാജേന്ദ്രൻ രാജി വെക്കേണ്ടി വരുമോ?